Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái lên, đặt chạm bên vai trái rồi kéo sang phải, sau đó chuyển sang đánh hai chữ cái T.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác