Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái có dạng chữ cái C, đưa ra trước, tay phải hơi nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra móc vào ngón cái của tay trái rồi kéo đưa sang phải.