Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe, hơi khum, đặt hai tay có khoảng cách, hai lòng bàn tay hướng vào nhau rồi cùng lăn tròn về phía trước. Sau đó ngón trỏ và ngón giữa của hai tay duỗi thẳng và đặt úp chéo lên nhau rồi cùng nhấp nhấp đẩy về trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác