Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ yêu mến (yêu quí)

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ yêu mến (yêu quí)