Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm đẩy chếch về phía trái, đồng thời đầu gật mạnh.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác