Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Mặt hơi ngửa, miệng há ra.