Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chúm, đặt chúm tay lên giữa trán.