Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái K, đặt ngón trỏ chạm thái dương phải rồi kéo đưa ra ngoài, sau đó chuyển sang chữ cái T.