Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe úp song song mặt đất rồi đưa qua đưa lại hai lần.