Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017


Tiếng anh: to sit on (a chair)

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin