Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017
Advertisement


Tiếng anh: to sit on (a chair)

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement


Advertisement