Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa thẳng đặt dưới cằm rồi vuốt nhẹ xuống tới cổ.