Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, úp lòng bàn tay lên mũi, miệng, rồi hít hơi vào.