Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Mũi hít vào, đầu hơi chúi về trước và đưa nhẹ qua lại.