Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm vào rồi từ từ mở.