Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên vai trái hai cái (cái trong di chuyển ra cái ngoài)

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác