Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ nước tới chân mới nhảy

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ nước tới chân mới nhảy