Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái ngửa, bàn tay phải úp hờ trên không bàn tay trái (có khoảng cách độ 10 cm) Sau đó tay trái giữ y vị trí, tay phải nâng nhích nhích lên.