Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đưa lên ngang tầm hai bên tai rồi đẩy đẩy hai tay lên cao ngang tầm đầu.