Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chụm lại đưa lên miệng, sau đó chuyển tay phải xuống đặt ngửa ở bụng rồi kéo một đường sang phải.