Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời tiết 2016


Từ đồng nghĩa: hạ
Tiếng anh: summer

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay sao cho các ngón trỏ chạm vào thái dương phải, ngón cái chạm vào hàm phải. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. "