Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép đặt úp hờ trên bờ vai rồi hất vẩy tay hai lần về phía sau.