Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại, chỉa ngón cái hướng xuống đưa tay ra trước.