Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Ngó cái và ngón trỏ chạm nhau, đặt lên bên đuôi mắt rồi từ từ mở hai ngón tay ra đó ra, mắt nhướng theo.