Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái và ngón trỏ tay phải làm thành hình chữ O, đặt nơi yết hầu rồi kéo nhẹ xuống dưới.