Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phảiđánh chữ cái M, áp bàn tay vào má, lòng bàn tay hướng ra.