Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chỉa thẳng ngón tay trỏ lên đặt chếch về bên trái rồi kéo sang bên phải theo đường cong.Sau đó bàn tay phải khép, lòng bàn tay hướng về phía sau, vẫy hất bàn tay qua vai phải một cái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác