Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khum, đặt trước miệng, các ngón tay nhấp nhấp.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác