Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, hai tay có một khoảng cách nhỏ rồi xoay vòng hai tay so le nhau.Sau đó hai tay khép, lòng bàn tay khum, ụp hai lòng bàn tay vào nhau rồi đẩy tới trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác