Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ dân tộc Khơ me

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ dân tộc Khơ me