Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Chưa có thông tin


Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

tuần lễ người Điếc thế giới

Hà Nội Danh Từ Lễ hội
2021

Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

cánh tay

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Cánh tay trái duỗi thẳng ra trước, lòng bàn tay úp, đặt sống tay của bàn tay phải lên bắp tay trái, rồi kéo tay ra đến mu bàn tay trái.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

ô tô

Bình Dương Đồ vật Giao Thông
2006

Tay phải đánh chữ cái “O” thêm dấu ^. Sau đó hai tay nắm, đưa ra trước rồi làm động táclái nghiêng qua nghiêng lại.


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam