Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ Bru-nây (nước Bru-nây)

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ Bru-nây (nước Bru-nây)