Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ hét (giống la)

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ hét (giống la)