Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đặt úp tay ra trước rồi lật ngửa tay lên.