Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay đưa ra phía trước - hai bàn tay nắm lại đồng thời ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, lòng bàn tay úp rồi làm động tác vặn lên đế

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác