Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép đặt gần hai bên hông, lòng bàn tay hướng vào nhau rồi đưa ra trước đồng thời uốn lượn qua lại.Sau đó tay phải đưa lên số 1.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác