Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên chấm vào trán.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên đặt hai bên thái dương rồi đẩy hai tay ra vô so le nhau.