Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại đưa về phía trước hơi chếch về bên phải rồi làm động tác kéo về đằng sau rồi lại ngả người về phía trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác