Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay gập khuỷu, hai bàn tay nắm rồi gật mạnh hai khuỷu tay xuống một cái.