Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm cổ tay trái rồi kéo di chuyển về bên phải. Sau đó đánh chữ cái B đặt ngay trước miệng rồi đẩy tay ra ngoài một cái.