Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


S

Toàn Quốc Chữ cái 2016

s

Toàn Quốc Chữ cái 2013

s

Toàn Quốc Chữ cái 2006

sa vạt

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

sạch

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

sạch

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

sạch

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

sách

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

sách

Bình Dương Giáo Dục 2006

sạch sẽ

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

sạch sẽ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính Từ 2016

sai

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

sai

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

sai

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

sai

Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất 2006

sai

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Tính Từ 2016

Sài Gòn

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Sài Gòn

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Sài Gòn

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Sài Gòn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

sài gòn

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

sấm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2016

Sấm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết 2013

sấm

Bình Dương Thời tiết 2006

sân

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

sân

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

sắn (củ mì)

Bình Dương Thực Vật 2006

sân bay

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

sân bay

Bình Dương Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006

sân golf

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao Vị trí - Nơi chốn 2006

sân khấu

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

sân phơi

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

sẵn sàng

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

sẵn sàng

sẵn sàng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

san sẻ

Hải Phòng Hành động 2006

san sẻ

Bình Dương Hành động 2006

sần sùi

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

sân trường

Bình Dương Giáo Dục Vị trí - Nơi chốn 2006

sân vận động

Bình Dương Thể dục - Thể thao Vị trí - Nơi chốn 2006

sản xuất

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sáng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

sáng

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016

sáng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016

sáng kiến

Bình Dương Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006

sàng lọc

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

sáng rực

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

sáng tạo

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006

sao

Bình Dương Khác 2006

sao chép

Hà Nội Tin học 2006

sao thế?

Hà Nội Câu hỏi 2016

sao thế?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

sapoche

Lâm Đồng Thực Vật 2006

sắt

Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa học 2017

sắt

Bình Dương Đồ vật 2006

sắt thép

Hải Phòng Đồ vật 2006

sát trùng

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sâu

Bình Dương Con vật 2006

sâu bọ

Bình Dương Con vật 2006

sầu riêng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

sầu riêng

Bình Dương Thực Vật 2006

say

Bình Dương Hành động 2006

say mê

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

sẩy thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sẩy thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

scan

Thành Phố Hồ Chí Minh Số đếm 2017

SEA Games

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016

sen

Bình Dương Thực Vật 2006

sét

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

Sét

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết 2013

sét

Bình Dương Thời tiết 2006

sĩ quan

Bình Dương Quân sự 2006

siêu âm

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

siêu âm độ mờ gáy

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

siêu thị

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2017

siêu thị

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

Singapore

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

singapore

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

sinh (đẻ)

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Sinh con

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

sinh con

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sinh hoạt

Hải Phòng Hành động 2006

sinh hoạt

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

sinh hoạt

Bình Dương Hành động 2006

sinh học

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

sinh lý

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sinh mổ

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

sinh nhật

Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016

sinh nhật

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016

sinh nhật

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

sinh nhật

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

sinh nhật

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

sinh nở

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sinh nở

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

sinh non

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sinh ra

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

sinh ra

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

sinh thường

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

sinh tố

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006

sinh viên

Hà Nội Danh Từ Nghề nghiệp 2016

sinh viên

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

sọ

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sợ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

sợ

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

số

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Số đếm 2016

sợ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Bình Dương Con vật 2006

sơ cứu

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

so le

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

sơ mi

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

sờ mó

Lâm Đồng Hành động 2006

sổ mũi

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sổ mũi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

Sổ mũi

Toàn Quốc Bộ Phận Cơ Thể COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Từ thông dụng Từ thông dụng 2020

sơ ri

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

so sánh

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

so sánh

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

so sánh

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

so sánh

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

số tự nhiên

Thành Phố Hồ Chí Minh Số đếm 2016

sốc

sốc

Thành Phố Hồ Chí Minh 2018

sóc

Bình Dương Con vật 2006

sốc phản vệ (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

sốc phản vệ (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

Sóc Trăng

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2017

sóc trăng

Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006

sỏi

Bình Dương Đồ vật 2006

sợi

Bình Dương Đồ vật 2006

sói

Bình Dương Con vật 2006

sôi động

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

soi gương

Lâm Đồng Hành động 2006

sỏi thận

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

sole trong

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành 2017

sớm

Hà Nội Thời Gian Tính Từ 2016

sớm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Tính Từ 2016

Sớm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

sớm

Hà Nội Thời Gian 2006

sớm

Hải Phòng Thời Gian 2006

sớm

Bình Dương Thời Gian 2006

sơn

Bình Dương Đồ vật 2006

sống

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sống

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sông

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

sống

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016

Sông

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

sông (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn 2016

sông (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn 2016

sóng biển

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

song ca

Bình Dương Khác 2006

sông cái

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

sông con

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

sông hậu

Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006

sông hương

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

song song

Lâm Đồng Giáo Dục 2006

sông tiền

Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006

sốt

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

sốt nóng

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sốt rét

Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sốt rét

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

SSLI (Nhóm phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu Sài Gòn)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ 2019

sử dụng

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

sử dụng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

sử dụng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

sử dụng bao cao su

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

su hào

Bình Dương Thực Vật 2006

sự rụng trứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

su su

Thành Phố Hồ Chí Minh Thực Vật 2017

su su

Bình Dương Thực Vật 2006

sự thụ tinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sư tử

Hà Nội Con vật Danh Từ 2016

sư tử

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật 2016

sư tử

Cần Thơ Con vật 2006

sư tử

Bình Dương Con vật 2006

sủa

Bình Dương Hành động 2006

sửa

Lâm Đồng Hành động 2006

sửa

Bình Dương Hành động 2006

sữa

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

sữa

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn 2016

sửa chữa

Hải Phòng Hành động 2006

sửa chữa

Bình Dương Hành động 2006

sữa chua

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn 2016

sữa rửa mặt

Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sữa tắm

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

sức

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sức đề kháng

Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

sức khỏe

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sức khỏe sinh sản

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

sum xuê

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

sụn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

sưng

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

súng

Lâm Đồng Quân sự 2006

súng

Lâm Đồng Quân sự 2006

súng

Lâm Đồng Quân sự 2006

súng

Bình Dương Quân sự 2006

sưng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

sừng

Lâm Đồng Con vật 2006

sừng

Bình Dương Con vật 2006

súng đại bác

Bình Dương Quân sự 2006

súng đạn

Bình Dương Quân sự 2006

súng kíp

Bình Dương Quân sự 2006

súng lục

Thành Phố Hồ Chí Minh Quân sự 2016

sung sướng

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

sung sướng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

sung sướng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2017

sưng tấy

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

súng trường

Bình Dương Quân sự 2006

súng trường

Thành Phố Hồ Chí Minh Quân sự 2016

suối

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016

suối

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

suối

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn 2016

Suối

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

sườn tay

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

sương mù

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên Thời tiết 2016

sương mù

Lâm Đồng Thời tiết 2006

suốt chỉ

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

súp

Toàn Quốc Ẩm thực - Món ăn 2021

sụp đổ

Lâm Đồng Hành động 2006

súp lơ

Toàn Quốc Thực Vật Từ thông dụng 2021

suy dinh dưỡng

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

suy dinh dưỡng

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

suy nghĩ

Bình Dương Giáo Dục Hành động 2006

suy nghĩ

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

suỵt

Toàn Quốc Động Từ Từ thông dụng 2021

suýt

Hà Nội Từ thông dụng 2021

suýt

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2021

suýt

Miền Trung Từ thông dụng 2021

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam