Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


L

Toàn Quốc Chữ cái 2016

L

Toàn Quốc Chữ cái 2013

L

Toàn Quốc Chữ cái 2006

Lạ

Thành Phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp 2013

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016

lạ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

la

Bình Dương Hành động 2006

lạ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

Bình Dương Hành động 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

lá cây

Bình Dương Thực Vật 2006

lá cây

Bình Dương Thực Vật 2006

lá cây

Hà Nội Thực Vật 2006

lá cây

Hải Phòng Thực Vật 2006

lá cây

Lâm Đồng Thực Vật 2006

lá lốt

Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn Thực Vật 2006

lá mía

Lâm Đồng Thực Vật 2006

lá sen

Lâm Đồng Thực Vật 2006

lắc

Bình Dương Đồ vật 2006

lạc (đậu phộng)

Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn Thực Vật 2006

lạc đà

Bình Dương Con vật 2006

lắc đầu

Lâm Đồng Hành động 2006

lạc đề

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006

lạc đường

Bình Dương Hành động 2006

lạc hậu

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

lắc lư

Lâm Đồng Hành động 2006

lai áo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

lai quần

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

lãi suất

Huế Tính cách - Tính chất 2006

lai tay

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

lái xe

Lâm Đồng Giao Thông 2006

lái xe

Bình Dương Giao Thông 2006

Làm

Thành Phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp 2013

làm

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

làm

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

lẩm bẩm

Lâm Đồng Hành động 2006

làm bếp

Hải Phòng Hành động 2006

làm bếp

Bình Dương Hành động 2006

làm cỏ

Bình Dương Hành động 2006

làm duyên

Bình Dương Hành động 2006

làm khuy

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

làm lại

Hà Nội Tin học 2006

làm lại

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

làm lại

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Làm mai

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2019

làm mai

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ 2018

làm nũng

Bình Dương Hành động 2006

Làm quen

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2019

làm quen

Lâm Đồng Hành động 2006

làm quen

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2018

làm sạch răng bằng chỉ

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lâm sản

Bình Dương Thực Vật 2006

lâm sàng

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

lấm tấm

Lâm Đồng Trang phục 2006

làm thịt

Lâm Đồng Hành động 2006

làm việc

Cần Thơ Hành động 2006

làm việc

Cần Thơ Hành động 2006

làm việc

Bình Dương Hành động 2006

lăn

Lâm Đồng Hành động 2006

lặn

Lâm Đồng Hành động 2006

lặn

Bình Dương Hành động 2006

Lần

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016

lan can

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

lần lượt

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

lăn tăn

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lăn tay

Lâm Đồng Hành động 2006

lần thứ 2 - lần thứ hai

Toàn Quốc Số đếm Trạng từ 2016

lần thứ 3 - lần thứ ba

Toàn Quốc Số đếm Trạng từ 2016

Lần thứ nhất

Toàn Quốc Số đếm Trạng từ 2016

lẩn trốn

Lâm Đồng Hành động 2006

lằn vẽ

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

làng

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

làng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

lăng bác hồ

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

lăng bác hồ

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

lang ben

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

lăng mộ

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

lắng nghe

Lâm Đồng Hành động 2006

lắng nghe

Bình Dương Hành động 2006

làng quê

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

làng quê

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

lăng tẩm

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

lang thang

Lâm Đồng Hành động 2006

lăng vua khải định

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

lăng vua minh mạng

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

lăng vua tự đức

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

làng xóm

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

Lạnh

Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Thiên nhiên Tính Từ Từ thông dụng Từ thông dụng 2020

lạnh

Bình Dương Thời tiết 2006

Lạnh

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết 2013

lạnh

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lào

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

lào

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

lào

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

láo

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

láo

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lão

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

lão

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lao (ho lao)

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

lao (phóng lao)

Bình Dương Hành động 2006

lao động

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2017

lao động

Lâm Đồng Hành động 2006

lao động

Bình Dương Hành động 2006

lão hóa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

lập gia đình

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Lập gia đình

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

lập gia đình

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2016

lặp lại

Hà Nội Hành động 2006

lặp lại

Hải Phòng Hành động 2006

lặp lại

Bình Dương Hành động 2006

lấp lánh

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

lắp ráp

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

lắp ráp

Bình Dương Hành động 2006

lập trình

Hà Nội Tin học 2006

lạp xưởng

Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006

lạp xưởng

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn 2006

lạp xưởng

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

lặt rau

Lâm Đồng Hành động 2006

lầu

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

lẩu

Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006

lẩu

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

Lâu

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

lau

Huế Hành động 2006

lau

Bình Dương Hành động 2006

lau nhà

Lâm Đồng Hành động 2006

lạy

Lâm Đồng Hành động Lễ hội 2006

lấy

Huế Hành động 2006

lấy

Lâm Đồng Hành động 2006

Lây bệnh

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

lây diện rộng

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

Lây lan

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Xã hội 2020

lây nhiễm

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

lây qua đường máu

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Lây qua không khí

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

Lây qua máu

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

Lây qua tiếp xúc

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

Lây từ động vật sang người

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

lây từ mẹ sang con

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Lây từ mẹ sang con

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

lây từ mẹ sang con

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2018

Lây từ người sang động vật

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

Lây từ người sang người

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Xã hội 2020

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

lễ

Bình Dương Lễ hội 2006

Hà Nội Danh Từ Thực Vật 2016

lễ đài

Bình Dương Lễ hội 2006

lề đường

Lâm Đồng Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006

lề đường

Bình Dương Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006

lề giấy

Lâm Đồng Giáo Dục Vị trí - Nơi chốn 2006

lễ Halloween 31/10

Hà Nội Lễ hội 2021

lễ Halloween 31/10

Thành Phố Hồ Chí Minh Lễ hội 2021

lễ Halloween 31/10

Miền Trung Lễ hội 2021

lè lưỡi

Lâm Đồng Hành động 2006

Lễ phép

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

lệ phí

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

len đan áo

Lâm Đồng Nghề may - Đan 2006

lén lút

Huế Tính cách - Tính chất 2006

lên xuống

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

lệnh

Hà Nội Tin học 2006

leo thang

Lâm Đồng Hành động 2006

leo trèo

Bình Dương Hành động 2006

lép kẹp

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

lết (trườn)

Lâm Đồng Hành động 2006

lều

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

li dị

Huế Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2006

li dị

Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2006

lịch

Hà Nội Thời Gian 2006

lịch

Hải Phòng Đồ vật Thời Gian 2006

lịch

Bình Dương Đồ vật Thời Gian 2006

lịch sự

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lịch sử

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

lịch sử

Bình Dương Giáo Dục 2006

lịch sử

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016

lịch sự

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lịch sự

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

liên bang nga

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

Liên hệ

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2019

liên hệ

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Từ thông dụng 2018

Liên Hiệp Quốc

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016

liên hoan

Bình Dương Hành động Lễ hội 2006

liên kết

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

Liên lạc

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2019

liên lạc

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Từ thông dụng 2018

liên quan

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

liệt

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

liệt kê

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

liệt sĩ

Bình Dương Quân sự 2006

lim dim

Lâm Đồng Hành động 2006

lính

Bình Dương Quân sự 2006

linh mục / cha sứ

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2017

líu lo

Lâm Đồng Hành động 2006

Bình Dương Đồ vật 2006

lọ

Bình Dương Đồ vật 2006

lo lắng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

lo lắng

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

lo lắng

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

lo lắng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lơ lửng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lỗ niệu đạo nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

lỗ niệu đạo nữ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

lỗ niệu đạo trong (nam)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

lỗ niệu đạo trong (nữ)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

lò sưởi

Huế Đồ vật 2006

lỗ thủng

Lâm Đồng Nghề may - Đan Vị trí - Nơi chốn 2006

lò xo

Lâm Đồng Đồ vật 2006

loại

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

loãng xương

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

lốc xoáy

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên Thời tiết 2016

lỗi

Hà Nội Tin học 2006

lối dành cho người đi bộ

Bình Dương Giao Thông 2006

lom khom

Huế Hành động 2006

lớn

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lợn

Bình Dương Con vật 2006

lớn

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lớn

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

lon ton

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lộn xộn

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lồng

Bình Dương Đồ vật 2006

lông

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

lòng biển

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

lồng chim

Lâm Đồng Đồ vật 2006

lòng đất

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

lòng đường

Bình Dương Giao Thông 2006

lộng gió

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lồng lộn

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lồng lộng

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

lồng lộng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lông mày

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lông mày

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lông mày rậm

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lông mày thưa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lòng mẹ

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

lông mi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lông mi cong

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lông mi ngắn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

lông mu

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

lớp

Lâm Đồng Giáo Dục 2006

lớp

Bình Dương Giáo Dục 2006

lớp học

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

lớp phó

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

lớp trưởng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

lọt lòng

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

Bình Dương Thời tiết 2006

Hải Phòng Thời tiết 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết 2013

lũ lụt

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

lửa

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006

lửa

Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006

lửa

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

lúa

Bình Dương Thực Vật 2006

lừa

Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất 2006

lựa

Hải Phòng Hành động 2006

lựa

Bình Dương Hành động 2006

lứa tuổi

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Luật

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2019

luật

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ 2018

luật lệ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục Quân sự 2006

luật lệ

Bình Dương Giao Thông 2006

luật sư

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016

lục bình

Cần Thơ Thực Vật 2006

lùi

Lâm Đồng Hành động 2006

lúm đồng tiền

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

lùn

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lùn

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lùn

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

lùn

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

lùn

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lưng

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

lửng lơ

Huế Tính cách - Tính chất 2006

lưng quần

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

lưng thun

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

lung tung

Hà Nội Từ thông dụng 2021

lung tung

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2021

lung tung

Huế Từ thông dụng 2021

lược

Bình Dương Đồ vật 2006

lưới

Bình Dương Đồ vật 2006

lưỡi

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

lười biếng

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

lười biếng

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

lười biếng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

lười biếng (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lười biếng (1)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lười biếng (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lười biếng (2)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

lưới đánh cá

Lâm Đồng Đồ vật 2006

lưỡi liềm

Bình Dương Đồ vật 2006

lượm

Hải Phòng Hành động 2006

lượm

Lâm Đồng Hành động 2006

lượm

Bình Dương Hành động 2006

Luôn

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

lượn

Bình Dương Hành động 2006

Luôn luôn

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Trạng từ 2016

luôn luôn

Hà Nội Khác Trạng từ 2016

lướt ván

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao 2006

lụt

Bình Dương Thời tiết 2006

lưu

Hà Nội Tin học 2006

lựu đạn

Bình Dương Quân sự 2006

lưu dự phòng

Hà Nội Tin học 2006

luyện tập

Bình Dương Giáo Dục 2006

ly

Bình Dương Đồ vật 2006

Ly dị

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2019

ly dị

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2018

Ly thân

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2019

ly thân

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2018

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam