Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


X

Hà Nội Chữ cái 2016

X

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2016

x

Toàn Quốc Chữ cái 2013

x

Toàn Quốc Chữ cái 2006

xa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xa

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

xa

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

xa

Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006

xả

Cần Thơ Thực Vật 2006

xà ben

Cần Thơ Đồ vật 2006

xà ben

Bình Dương Đồ vật 2006

xà bông

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016

xà bông

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

xà bông

Cần Thơ Đồ vật 2006

xã hội

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2017

xã hội

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

xã hội

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

xà lách

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

xà lan

Bình Dương Giao Thông 2006

xa lộ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006

xà phòng

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Đồ vật Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

xà phòng

Bình Dương Đồ vật 2006

xà phòng

Lâm Đồng Đồ vật 2006

xạ trị

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

xa vời vợi

Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006

xa vời vợi

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

xám

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016

xám

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016

Xâm hại tình dục

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

xâm hại tình dục

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

xâm lược

Bình Dương Quân sự 2006

xăng

Huế Đồ vật 2006

xanh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016

xanh (1)

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016

xanh (2)

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016

xanh dương

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016

xanh dương

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016

xanh lá

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016

xanh lá

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016

xanh ngọc

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016

xấu

Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006

xấu

Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006

xấu

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

xấu

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

xấu (đồ vật)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xấu (người, đồ vật)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xấu (người)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xấu hổ

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xấu hổ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xấu hổ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Tính Từ 2014

xấu hổ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

xấu hổ

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

xấu hổ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

xây dựng

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

xây dựng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xây kè

Bình Dương Hành động 2006

Xảy ra

Toàn Quốc Động Từ Từ thông dụng 2020

xảy ra

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xảy ra

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

xảy ra

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

xe

Cần Thơ Giao Thông 2006

xe

Bình Dương Giao Thông 2006

Hà Nội Hành động 2006

xe ben

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe ben

Cần Thơ Giao Thông 2006

xe ben

Bình Dương Giao Thông 2006

xe bò

Cần Thơ Giao Thông 2006

xe bò

Bình Dương Giao Thông 2006

xe buýt

Hà Nội Danh Từ Giao Thông 2016

xe buýt

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe buýt

Huế Giao Thông 2006

xe công nông

Huế Giao Thông 2006

xe cứu thương

Hà Nội Giao Thông Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

xe cứu thương

Huế Giao Thông Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

xe đạp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe đạp

Bình Dương Giao Thông 2006

xe gắn máy

Cần Thơ Giao Thông 2006

xe gắn máy

Bình Dương Giao Thông 2006

xe hơi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe lôi

Cần Thơ Giao Thông 2006

xe lu

Lâm Đồng Giao Thông 2006

xe lửa

Hà Nội Danh Từ Giao Thông 2016

xe lửa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe máy

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe mô tô

Huế Giao Thông 2006

xe ngựa

Hải Phòng Giao Thông 2006

xe ngựa

Huế Giao Thông 2006

xe ngựa

Lâm Đồng Giao Thông 2006

xe ôm

Huế Giao Thông 2006

xe tải

Hà Nội Danh Từ Giao Thông 2016

xe tang

Cần Thơ Giao Thông 2006

xe tang

Bình Dương Giao Thông 2006

xe tăng

Bình Dương Quân sự 2006

xe taxi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe ủi

Lâm Đồng Giao Thông 2006

xe van

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xe xích lô

Bình Dương Giao Thông 2006

xe xích lô

Hà Nội Giao Thông 2006

xe xích lô

Huế Giao Thông 2006

xem

Hà Nội Danh Từ Giao Thông 2016

xem

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

xem

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xem

Cần Thơ Hành động 2006

xem

Hải Phòng Hành động 2006

xem

Bình Dương Hành động 2006

xem

Hà Nội Hành động 2006

xem tivi

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

xem tivi

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xếp

Lâm Đồng Hành động 2006

xếp

Lâm Đồng Hành động 2006

xếp hàng

Cần Thơ Hành động 2006

xếp hàng

Cần Thơ Hành động 2006

xếp hàng

Lâm Đồng Giáo Dục Hành động 2006

xếp hàng

Bình Dương Hành động 2006

xét nghiệm

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

xét nghiệm

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

xì dầu

Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006

xí nghiệp

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

xí nghiệp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016

xí nghiệp

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

xích

Huế Đồ vật 2006

xích đu

Lâm Đồng Đồ vật 2006

xích lô

Hà Nội Danh Từ Giao Thông 2016

xích lô

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

xiếc

Hà Nội Lễ hội 2006

xin

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

xin

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xin

Cần Thơ Hành động 2006

xin

Bình Dương Hành động 2006

xin đường

Bình Dương Giao Thông 2006

xin đường

Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Hành động 2006

xin lỗi

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

xin lỗi

Cần Thơ Hành động 2006

xin lỗi

Lâm Đồng Hành động 2006

xin phép

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

xin phép

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xin phép

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

xin phép

Cần Thơ Hành động 2006

xinh đẹp

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xinh đẹp

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

xoa bóp

Bình Dương Hành động 2006

xoa đầu

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

xoài

Bình Dương Thực Vật 2006

xoài

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

xoắn tinh hoàn

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

xoáy ốc

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

xôi

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

xôi gà

Toàn Quốc Ẩm thực - Món ăn 2021

xôi gấc

Toàn Quốc Ẩm thực - Món ăn 2021

xóm

Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006

xóm

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

xong (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xong (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xoong nồi

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Đồ vật 2006

xoong nồi

Cần Thơ Ẩm thực - Món ăn Đồ vật 2006

xử lý

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

xuân

Hà Nội Danh Từ Thời tiết 2016

xuân

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời tiết 2016

xuất bản

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

xuất huyết

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

xuất tinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Xuất tinh ngoài

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

xuất tinh ngoài

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

xuất tinh ngoài

xuất tinh ngoài

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

Xuất tinh trong

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

xuất tinh trong

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

xuất viện

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

xúc động

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

xúc miệng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

xúc xích

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

xúc xích

Huế Ẩm thực - Món ăn 2006

xúc xích

Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006

xúc xích

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

xui xẻo / xui

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính Từ 2017

xung phong

Cần Thơ Hành động Quân sự 2006

xung phong

Bình Dương Hành động Quân sự 2006

xuôi ngược

Bình Dương Giao Thông Hành động 2006

xuôi ngược

Cần Thơ Giao Thông Hành động 2006

xương

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

xương

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

xương

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

xưởng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

xuyên qua

Hà Nội Hành động 2006

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam