Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


Bình Dương Hành động 2006

O

Toàn Quốc Chữ cái 2016

Ô

Toàn Quốc Chữ cái 2016

Ơ

Toàn Quốc Chữ cái 2016

o

Toàn Quốc Chữ cái 2013

ô

Toàn Quốc Chữ cái 2013

ơ

Toàn Quốc Chữ cái 2013

o

Toàn Quốc Chữ cái 2006

ô

Toàn Quốc Chữ cái 2006

ơ

Toàn Quốc Chữ cái 2006

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

ở đâu

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

ở đâu?

Hà Nội Câu hỏi 2016

ở đâu?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

ổ dịch

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

ở dưới

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

ở dưới

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn 2016

ở giữa

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

ổ khóa

Lâm Đồng Đồ vật 2006

ổ khóa

Lâm Đồng Đồ vật 2006

ổ khóa

Bình Dương Đồ vật 2006

ở lại

Huế Hành động 2006

ở lại

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Vị trí - Nơi chốn 2016

ô nhiễm

Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

ô nhiễm

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

ô tô

Bình Dương Đồ vật Giao Thông 2006

ở trần

Lâm Đồng Hành động 2006

ở trên

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

ở trên

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn 2016

oa oa

Bình Dương Hành động 2006

ốc

Bình Dương Con vật 2006

óc (não)

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

ốc biển

Bình Dương Con vật 2006

ốc điều chỉnh bàn đưa vải

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

ổi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

ổi

Hà Nội Danh Từ Thực Vật 2016

ói

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

ói

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

oi bức

Hà Nội Thời tiết 2006

oi bức

Huế Thời tiết 2006

ok

Bình Dương Hành động 2006

olympic

Huế Lễ hội 2006

ốm

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

ôm

Bình Dương Hành động 2006

ôm

Lâm Đồng Hành động 2006

ốm (1)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

ốm (2)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

ốm (gầy)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

ốm (gầy)

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

ốm (gầy)

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

ồn

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

ớn (ngán)

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

ồn ào

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

ổn định

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

ôn tập

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành

ông

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

ông

Bình Dương Xã hội 2006

ong

Bình Dương Con vật 2006

ông

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

ông bà cố

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

ống dẫn tinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

ống dẫn tinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

ống dẫn trứng - vòi trứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2006

ống dẫn trứng (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

ống dẫn trứng (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

ống khói

Lâm Đồng Đồ vật 2006

ông ngoại

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

ông ngoại

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

ống nhòm

Lâm Đồng Đồ vật 2006

ông nội

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

ông nội

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

ống quần

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

ống tay áo

Lâm Đồng Nghề may - Đan 2006

ớt

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

oxy hóa

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam